GÜNCEL
Giriş Tarihi : 05-11-2021 15:59   Güncelleme : 05-11-2021 15:59

VALİLİK BASIN DUYURUSU

BASIN DUYURUSU:

VALİLİK BASIN DUYURUSU

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden bildirildiğine göre;

“28.07.2021 tarih ve 31551 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu’nun 18.07.2021 tarihli ve 7334 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinin “Konaklama ve plaj işletmelerinin belgelendirilmesi ve diğer işlemler” başlıklı değişiklik 5.’nci maddesinde; “yetkili idare tarafından (belediye, il özel idaresi vb.) işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen konaklama işletmelerinin, bu ruhsatı aldıkları tarihten itibaren bir yıl içinde Bakanlıktan turizm işletmesi belgesi almaları zorunluluğu” ile “konaklama içermeyen müstakil plaj işletmelerinin, işyeri açma ve çalışma ruhsatı almalarını takiben yedi gün içerisinde turizm işletmesi belgesi almak için Bakanlığa başvuru yapmaları ve başvuruyu takiben yapılacak denetim sonucunda varsa belirlenen eksikliklerini, tebligat tarihinden itibaren otuz gün içerisinde gidererek turizm işletmesi belgesi almaları zorunluluğu” hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, aynı Kanunun 17.’nci maddesine eklenen Geçici 11.’nci maddesinde “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ilgili idaresinden alınmış işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile faaliyette bulunan ve turizm işletmesi belgesi bulunmayan konaklama tesislerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Bakanlığa başvurmaları halinde basit konaklama turizm işletmesi belgesi verilir. Aynı süre içerisinde turizm işletmesi belgesi alan konaklama tesislerinin basit konaklama turizm işletmesi belgesi alması zorunlu değildir.” ile “Birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde basit konaklama turizm işletmesi belgesi almak için başvuruda bulunmayan konaklama tesisleri faaliyette bulunamaz. Bu tesislerin, işyeri açma ve çalışma ruhsatı Bakanlıkça yapılan bildirim üzerine yetkili idare tarafından bir ay içinde iptal edilir ve faaliyetlerine son verilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda, Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan “Basit Konaklama Tesisleri İle Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik” 25.09.2021 tarihli ve 31609 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmeliğin “Başvuru ve belge düzenlenmesi” başlıklı 7.’nci maddesinin birinci fıkrasında “Belgelendirmeye ilişkin tüm başvurular elden veya posta yoluyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne yapılır” hükmü yer almaktadır.

Özetle; 25.09.2021 tarihli ve 31609 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Basit Konaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik” gereğince Belediye, İl Özel İdaresi gibi yetkili idareler tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen konaklama işletmeleri ile konaklama içermeyen müstakil plaj işletmelerinin “Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesi” ve “Plaj İşletmesi Turizm İşletmesi Belgesi” almak için Sakarya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.” denilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.